Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (John 12:23)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  And Jesus Answers Them Saying, “The Hour Has Come That the Son of Man Should be Glorified”

The text is, “Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου”.

“Ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.a

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἀποκρίνεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “answers”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them”.

“λέγων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“ἐλήλυθεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “has come”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“ὥρα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “hour”.

“ἵνα”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“δοξασθῇ”:  third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb meaning “should be glorified”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of man”.

The meaning of this verse is,

And Jesus answers them saying, “The hour has come that the son of man should be glorified.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (John 12:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation