ὁ δὲ παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα (John 14:26)

The estimated reading time for this post is 100 seconds

Title:  But the Helper, the Holy Spirit, Whom the Father Will Send in My Name, He Will Teach You All

The text is, “ὁ δὲ παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν ἐγώ”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> but

παράκλητος -> masculine, singular, nominative noun -> helper

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

πνεῦμα -> neuter, singular, nominative noun -> Spirit

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the NRIEH

ἅγιον -> neuter, singular, nominative adjective -> Holy

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

πέμψει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> will send

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατὴρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the NRIEH

ὀνόματί -> neuter, singular, dative noun -> name

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

ὑμᾶς -> second person, personal, accusative pronoun -> you

διδάξει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> will teach

πάντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὑπομνήσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will remind

ὑμᾶς -> second person, personal, accusative pronoun -> you

πάντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all

ἃ -> neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun -> what

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἐγώ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

The meaning of this verse is,

But the Helper, the Holy Spirit, Whom the Father will send in my name, he will teach you all, and will remind you all what I said to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ δὲ παράκλητος τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα (John 14:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation