ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ (John 18:16)

The estimated reading time for this post is 96 seconds

Title:  Now Peter Stood Outside at the Door, so the Other Disciple, the Friend of the High Priest Went Out and Spoke to the Doorkeeper

The text is, “ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

δὲ -> coordinating conjunction -> but| now

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

εἱστήκει -> third person, singular, pluperfect, active, indicative verb -> stood

πρὸς -> preposition taking the dative for its object word -> at

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the

θύρᾳ -> feminine, singular, dative noun -> door

ἔξω -> adverb of place -> outside

ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> went out

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

μαθητὴς -> masculine, singular, nominative noun -> disciple

ὁ -<masculine, singular, nominative article-> the

ἄλλος -> masculine, singular, nominative adjective -> other

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

γνωστὸς -> masculine, singular, nominative, verbal adjective -> friend

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> of the

ἀρχιερέως -> masculine, singular, genitive noun -> high priest

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he spoke

τῇ -> feminine, singular, dative article -> to the

θυρωρῷ -> feminine, singular, dative noun -> doorkeeper | porter

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εἰσήγαγεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he brought in

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Πέτρον -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Jesus

The meaning of this verse is,

Now Peter stood outside at the door, so the other disciple, the friend of the high priest went out and spoke to the doorkeeper and he brought Jesus in.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὁ γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ (John 18:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation