ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν (I John 2:11)

The estimated reading time for this post is 96 seconds

Title:  But The One Hating His Brothers is In the Darkness

The text is, “ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ”.

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> but

μισῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one hating

τὸν -> masculine, plural, accusative article -> the NRIEH

ἀδελφὸν -> masculine, plural, accusative noun -> brothers

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῇ -> feminine, singular, nominative article -> the

σκοτίᾳ -> feminine, singular, nominative noun -> darkness

ἐστὶν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the

σκοτίᾳ -> feminine, singular, dative noun -> darkness

περιπατεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> walks

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οὐκ -> negative particle -> not

οἶδεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> does know

ποῦ -> interrogative particle -> where

ὑπάγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he goes

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

σκοτία -> feminine, singular, nominative noun -> darkness

ἐτύφλωσεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> has blinded

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the NRIEH

ὀφθαλμοὺς -> masculine, plural, accusative noun -> eyes

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

But the one hating his brothers is in the darkness, and walks in the darkness and does not know where he goes, because the darkness has blinded his eyes.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν (I John 2:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation