ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων (John 10:2)

The estimated reading time for this post is 33 seconds

Title:  But the One Entering Through the Door is the Shepherd of the Sheep

The text is, “ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“εἰσερχόμενος”:  present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one entering”.

“διὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “through” or “by”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“θύρας”:  feminine, singular, genitive noun meaning “door”.

“ποιμήν”:  masculine, singular, nominative noun meaning “shepherd”, “superintendent”, or “pastor”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “of the”.

“προβάτων”:  neuter, plural, genitive article meaning “sheep”.

The meaning of this verse is,

But the one entering through the door is the shepherd of the sheep.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων (John 10:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation