ἵνα πάντες τιμῶσιν τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσιν τὸν πατέρα (John 5:23)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  That all May Honor the Son, as all Honor the Father

The text is, “ἵνα πάντες τιμῶσιν τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσιν τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction of purpose meaning “so that”.

“πάντες”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “all”.

“τιμῶσιν”:  third person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “might honor”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“υἱὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “son”

“καθὼς”:  subordinating comparative conjunction meaning “just as”.

“τιμῶσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they honor”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πατέρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “father”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“τιμῶν”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one honoring”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“υἱὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “son”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“τιμᾷ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “does honor”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πατέρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “father”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πέμψαντα”:  aorist, singular, participial, masculine, singular, accusative verb meaning “one having sent”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

So that all might honor the Son just as they honor the Father.  The one not honoring the Son does not honor the Father, the one having sent him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἵνα πάντες τιμῶσιν τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσιν τὸν πατέρα (John 5:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation