Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ (I John 3:1)

The estimated reading time for this post is 95 seconds

Title:  You See What Kind of Love the Father Has Given to Us

The text is, “Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν. διὰ τοῦτο ὁ κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς, ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν”.

Ἴδετε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> you see

ποταπὴν -> feminine, singular, accusative, interrogative pronoun -> what kind of

ἀγάπην -> feminine, singular, accusative noun -> love

δέδωκεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> has given

ἡμῖν -> first person, personal, plural, dative pronoun -> to us

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατήρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

ἵνα -> subordinating, complementary conjunction -> so that

τέκνα -> neuter, plural, nominative noun -> children

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> of God

κ ληθῶμεν -> first person, plural, aorist, passive, subjunctive verb -> we might be called

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐσμέν -> first person, plural, present, indicative verb -> we are

διὰ ->preposition taking the accusative for its object word -> because of

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

οὐ -> negative particle -> not

γινώσκει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> does know

ἡμᾶς -> first person, personal, plural,  accusative pronoun -> us

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

οὐκ -> negative particle -> not

ἔγνω -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> it did know

αὐτόν -> third person, personal, singular, masculine, accusative pronoun -> him

The meaning of this verse is,

You see what kind of love the Father has given to us, so that we might be called the children of God, and we are; because of this the world the world does not know us, because it did not know him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν ὁ πατήρ (I John 3:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation