Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας (John 11:33)

The estimated reading time for this post is 56 seconds

Title:  Therefore When Jesus Saw Her Weeping, and the Jews Gathered to Her Weeping

The text is, “Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτὸν”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ὡς”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“εἶδεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “saw”.

“αὐτὴν”:  third person, personal, feminine, singular, accusative pronoun meaning “her”.

“κλαίουσαν”:  present, active, participial, feminine, singular, accusative verb meaning “weeping”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“συνελθόντας”:  aorist, active, participial, masculine, plural, accusative verb meaning “having gathered”.

“αὐτῇ”:  third person, personal, feminine, singular, dative pronoun meaning “to her”.

“Ἰουδαίους”:  masculine, plural, accusative, proper noun meaning “Jews”.

“κλαίοντας”:  present, active, participial, masculine, plural, accusative verb meaning “weeping”.

“ἐνεβριμήσατο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “he was greatly agitated”.

“τῷ”:  neuter, singular, dative article meaning “in the”.

“πνεύματι”:  neuter, singular, dative article meaning “spirit”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐτάραξεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “troubled”.

“ἑαυτὸν”:  third person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun meaning “of himself”.

The meaning of this verse is,

Therefore when Jesus saw her weeping, and the Jews having gathered to her weeping, he was greatly agitated in the spirit, and troubled in himself.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας (John 11:33) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation