Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί γύναι ἴδε ὁ υἱός σου (John 19:26)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  When Jesus Saw the Mother and the Disciple Whom He Loved Standing He Said, “Woman, Look! Your Son!”

The text is,”Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί γύναι ἴδε ὁ υἱός σου”.

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> when

ἰδὼν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> saw

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

μητέρα -> feminine, singular, accusative noun -> mother

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

μαθητὴν -> masculine, singular, accusative noun -> disciple

παρεστῶτα -> perfect, active, participial, masculine, singular, accusative verb -> standing

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

ἠγάπα -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> he loved

λέγει -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

τῇ -> feminine, singular, dative article -> to the

μητρί-> feminine, singular, dative noun -> mother

γύναι -> feminine, singular, vocative noun -> woman

ἴδε -> interjection -> look

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

υἱός -> masculine, singular, nominative noun -> son

σου -> second person, personal, singular, genitive pronoun -> your

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα λέγει τῇ μητρί γύναι ἴδε ὁ υἱός σου (John 19:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation