Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον (John 11:38)

The estimated reading time for this post is 55 seconds

Title:  Therefore, Jesus, Again Being Moved In Himself, Comes to the Tomb

The text is, “Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον ἦν δὲ σπήλαιον καὶ λίθος ἐπέκειτο ἐπ’ αὐτῷ”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“ἐμβριμώμενος”:  present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being moved”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ἑαυτῷ”:  third person, masculine, singular, dative, reflexive pronoun meaning “himself”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“μνημεῖον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “tomb”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “it was”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”, “and”, or “now”.

“σπήλαιον”:  neuter, singular, nominative noun meaning “a cave”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“λίθος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a stone”.

“ἐπέκειτο”:  third person, singular, imperfect, middle, indicative verb meaning “lay”.

“ἐπ’”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “over” or “against”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, neuter, singular, dative pronoun meaning “it”.

The meaning of this verse is,

Therefore Jesus, again moved in himself, comes to the tomb; now it was a cave, and a stone lay over it.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἰησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον (John 11:38) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation