Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτὸν (John 18:4)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  Therefore Jesus, Knowing All that Are Coming Upon Him

The text is, “Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει αὐτοῖς· τίνα ζητεῖτε”.

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> therefore

εἰδὼς -> perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> knowing

πάντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> that

ἐρχόμενα -> present, middle, participial, neuter, plural, accusative verb -> are coming

ἐπ’ -> preposition taking the accusative for its object word -> upon

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ἐξῆλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> came out | came forward

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

τίνα -> masculine, singular, accusative, interrogative pronoun -> whom

ζητεῖτε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do seek

The meaning of this verse is,

Therefore Jesus, knowing all that are coming upon him, came forward and says to them, “Whom do you seek?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἰησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ’ αὐτὸν (John 18:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation