Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν (John 8:1)

The estimated reading time for this post is 27 seconds

Title:  but Jesus Went to the Mount of Olives

The text is, “Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ἐπορεύθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “went”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ὄρος”:  neuter, singular, accusative noun meaning “Mount”.

“τῶν”:  feminine, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐλαιῶν”:  feminine, plural, genitive noun meaning “of Olives”.

The meaning of this verse is,

but Jesus went to the Mount of Olives.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἰησοῦς δὲ ἐπορεύθη εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν (John 8:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation