Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ (John 12:20)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  Now There Were Some Greeks From the Ones Going Up So that they Might Worship at the Feast

The text is, “Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ”.

“Ἦσαν”:  third person, plural, imperfect, indicative verb meaning “there were”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“Ἕλληνές”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Greeks”.

“τινες”:  masculine, plural, nominative, indefinite pronoun meaning “some”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”, “from”, or “among”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“ἀναβαινόντων”:  present, active, participial, masculine, plural, genitive verb meaning “ones going up”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“προσκυνήσωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they might worship.”

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “at”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἑορτῇ”:  feminine, singular, dative noun meaning “feast”.

The meaning of this verse is,

Now there were some Greeks from the ones going up so that they might worship at the feast.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἦσαν δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ (John 12:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation