Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον (John 1:9)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title:  The True Light, Which Gives Light to All Humankind, Was Coming Into the World

The text is, “Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον”.

Ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

φῶς -> neuter, singular, nominative noun -> light

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the NRIEH*

ἀληθινόν -> neuter, singular, nominative adjective -> true

ὃ -> neuter, singular, nominative, definite, relative pronoun ->which

φωτίζει ->third person, singular, present, active, indicative verb -> gives light to

πάντα -> masculine, singular, accusative adjective -> all

ἄνθρωπον -> masculine, singular, accusative noun -> humankind

ἐρχόμενον -> present, singular, participial, neuter, singular, nominative verb -> coming

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κόσμον -> masculine, singular, accusative noun -> world

The meaning of this verse is,

The true light, which gives light to all humankind, was coming into the world.

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον (John 1:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation