ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε (John 11:18)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

Title:  And Bethany Was Near Jerusalem, About Fifteen Stadia Away

The text is, “ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Βηθανία”:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Bethany”.

“ἐγγὺς”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “near”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἱεροσολύμων”:  neuter, plural, genitive, proper noun meaning “Jerusalem”.

“ὡς”:  particle meaning “about”.

“ἀπὸ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “away”.

“σταδίων”:  neuter, plural, genitive noun meaning “stadia”.

“δεκαπέντε”:  neuter, plural, genitive, cardinal adjective meaning “fifteen”.

The meaning of this verse is,

And Bethany was near Jerusalem, about fifteen stadia away.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε (John 11:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation