ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος (John 19:41)

The estimated reading time for this post is 76 seconds

Title:  It Was Now in the Garden Place Where He Was Crucified

The text is, “ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος καὶ ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινὸν ἐν ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος”.

ἦν -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> it was

δὲ -> coordinating conjunction -> now

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -. in the

τόπῳ -> masculine, singular, dative noun -> place

ὅπου -> adverb of place -> where

ἐσταυρώθη -> third person, singular, aorist, passive, indicative verb -> he was crucified

κῆπος -> masculine, singular, nominative noun -> garden

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

κήπῳ -> masculine, singular, dative noun -> garden

μνημεῖον -> neuter, singular, nominative noun -> a tomb

καινὸν -> neuter, singular, nominative adjective -> new

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ᾧ -> neuter, singular, dative, definite, relative pronoun -> which

οὐδέπω -> temporal adverb -> not yet NRIEH

οὐδεὶς -> masculine, singular, nominative, indefinite adjective -> no one

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

τεθειμένος -> perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative verb -> lying

The meaning of this verse is,

It was now in the garden place where he was crucified, and in the garden a new tomb in which no one was lying.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἦν δὲ ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη κῆπος (John 19:41) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation