Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος (John 18:25)

The estimated reading time for this post is 89 seconds

Title:  Now Simon Peter Was Standing and Warming Himself

The text is, “Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος εἶπον οὖν αὐτῷ μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν οὐκ εἰμί”.

Ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

δὲ -> coordinating conjunction -> now | and

Σίμων -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Simon

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

ἑστὼς -> perfect, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> was standing

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

θερμαινόμενος -> present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb -> warming himself

εἶπον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they said

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

μὴ -> negative particle -> not

καὶ -> adverb -> also

σὺ -> second person, personal, singular, nominative pronoun -> you

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the NRIEH

μαθητῶν -> masculine, plural, genitive noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

εἶ -> second person, singular, present,indicative verb -> you are

ἠρνήσατο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> denied

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

οὐκ -> negative particle  -> not

εἰμί -> first person, singular, present, indicative verb -> I am

The meaning of this verse is,

Now Simon Peter was standing and warming himself, so they said to him, “Are you not also of his disciples?”, and he denied and said, “I am not.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος (John 18:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation