ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα (John 19:14)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  It Was Now Preparation Day of Passover

The text is, “ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα ὥρα ἦν ὡς ἕκτη καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις ἴδε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν”.

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

δὲ -> coordinating conjunction -> now

παρασκευὴ -> feminine, singular, nominative noun -> preparation day

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> of

πάσχα -> neuter, singular, genitive noun -> passover

ὥρα -> feminine, singular,nominative noun -> hour

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

ὡς -> indefinite particle -> about

ἕκτη -> feminine, singular, nominative, ordinal adjective -> sixth

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

τοῖς -> masculine, plural, dative pronoun -> to the

Ἰουδαίοις -> masculine, plural, dative, proper noun -> Jews

ἴδε -> interjection -> look!  pay attention!

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

βασιλεὺς -> masculine, singular, nominative noun -> king

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> your

The meaning of this verse is,

Now it was preparation day of passover.  It was about sixth hour, and he said to the Jews, “Look!  Pay Attention!  Your king!”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα (John 19:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation