ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ (John 11:2)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title:  Now, She Was the Mary Who Had Been Anointing the Lord with Ointment

The text is, “ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “she was”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“Μαριὰμ:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Mary”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “who”.

“ἀλείψασα”:  aorist, active, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “had been anointing”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“κύριον”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Lord”.

“μύρῳ”:  neuter, singular, dative noun meaning “with ointment”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐκμάξασα”:  aorist, active, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “having wiped”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ταῖς”:  feminine, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θριξὶν”:  feminine, plural, dative noun meaning “with hair”.

“αὐτῆς”:  third person, personal, feminine, singular, genitive pronoun meaning “her”.

“ἧς”:  feminine, singular, genitive, definite, relative pronoun meaning “whose”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀδελφὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “brother”.

“Λάζαρος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Lazarus”.

“ἠσθένει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was sick”.

The meaning of this verse is,

Now, she was the Mary who had been anointing the Lord with ointment, and having wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἦν δὲ Μαριὰμ ἡ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ (John 11:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation