ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ (John 18:14)

The estimated reading time for this post is 60 seconds

Title:  Now He Was Caiaphas, the One Advising the Jews That One Man To Die For the People is Advantageous

The text is, “ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ”.

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> he was

δὲ -> coordinating conjunction -> now

Καϊάφας -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Caiaphas

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

συμβουλεύσας -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one advising

τοῖς -> masculine, plural, dative article -> the

Ἰουδαίοις -> masculine, plural, dative, proper noun -> Jews

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

συμφέρει -> third person, singular, present, active, indicative verb ->  is advantageous

ἕνα -> masculine, singular, accusative, cardinal adjective -> one

ἄνθρωπον -> masculine, singular, accusative noun -> man

ἀποθανεῖν -<> aorist, active, infinitive verb -> to die

ὑπὲρ -> preposition taking the genitive for its object word -> for

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

λαοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> people

The meaning of this verse is,

Now he was Caiaphas, the one advising the Jews that one man to die is advantageous for the people.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἦν δὲ Καϊάφας ὁ συμβουλεύσας τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀποθανεῖν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ (John 18:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation