Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας (John 11:1)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  Now, There Was One, Being Ill, Lazarus of Bethany

The text is, “Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς”.

“Ἦν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “there was”.

“δέ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “one”.

“ἀσθενῶν”:  present, active,participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being ill”.

“Λάζαρος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Lazarus”.

“ἀπὸ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“Βηθανίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Bethany”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“κώμης”:  feminine, singular, genitive noun meaning “country town”.

“Μαρίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “of Mary”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“Μάρθας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “Martha”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀδελφῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “sister”.

“αὐτῆς”:  third person, personal, feminine, singular, genitive pronoun meaning “her”.

The meaning of this verse is,

Now, there was one, being ill, Lazarus of Bethany, from the country town of Mary and Martha her sister.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας (John 11:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation