ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος (John 6:18)

The estimated reading time for this post is 23 seconds

Title:  Both the Intense Sea and Blowing Wind

The text is, “ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο”.

“ἥ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“τε”:  coordinating conjunction meaning “both/and”.

“θάλασσα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “sea”.

“ἀνέμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “wind”.

“μεγάλου”:  masculine, singular, genitive adjective meaning “intense”.

“πνέοντος”:  present, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “blowing”.

“διεγείρετο”:  third person, singular, imperfect, passive, indicative verb meaning “was raised up”.

The meaning of this verse is,

Both the intense sea and blowing wind was raised up.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος (John 6:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation