Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω (John 9:35)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Jesus Heard That They Drove Him Out

The text is, “Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν· σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου”.

“Ἤκουσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “heard”.

“Ἰησοῦς”: masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἐξέβαλον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they drove”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἔξω”:  adverb of place meaning “out”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εὑρὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having found”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“πιστεύεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “do believe”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for it object word and meaning “in”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“υἱὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of man”.

The meaning of this verse is,

Jesus heard that they drove him out and, having found him, said, “Do you believe in the son of man?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω (John 9:35) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation