ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον (John 6:21)

The estimated reading time for this post is 54 seconds

Title:  Then They Were Willing to Take Him Into the Boat

The text is, “ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον”.

“ἤθελον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “they were willing”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“λαβεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to take”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“πλοῖον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “boat”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εὐθέως”:  temporal adverb meaning “at once”.

“ἐγένετο”:  third person, singular, aorist, middle, indicative verb meaning “was”.

“τὸ”:  neuter, singular, nominative article meaning “the”.

“πλοῖον”:  neuter, singular, nominative noun meaning “boat”.

“ἐπὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “at”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“γῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “land”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“ἣν”:  feminine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “which”.

“ὑπῆγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were going”.

The meaning of this verse is,

Then they were willing to take him into the boat, and at once the boat was at the land to which they were going.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον (John 6:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation