ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν (John 15:3)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  You are Already Clean Because of The Word that I Have Spoken to You

The text is, “ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν”.

ἤδη -> temporal adverb -> already

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

καθαροί -> masculine, plural, nominative adjective -> clean

ἐστε -> second person, plural, present, indicative verb -> are

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> because of

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

λόγον -> masculine, singular, accusative noun -> word

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> that

λελάληκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have spoken

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

The meaning of this verse is,

You are already clean because of the word I have spoken to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν (John 15:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation