Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς (John 7:14)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  Now, Already the Middle of the Festival, Jesus Went Up

The text is, “Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν”.

“Ἤδη”:  temporal adverb meaning “already”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“ἑορτῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “festival”.

“μεσούσης”:  present, active, participial, feminine, singular, genitive verb meaning “being in the middle”.

“ἀνέβη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “went up”.

“Ἰησοῦς”:  third person, masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“ἱερὸν”:  neuter, singular, accusative noun meaning “temple”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐδίδασκεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “taught”.

The meaning of this verse is,

Now, already the middle of the festival, Jesus went up into the temple, and taught.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς (John 7:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation