Ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας (John 11:32)

The estimated reading time for this post is 81 seconds

Title:  Now When Mary Came Where Jesus Was, Seeing Him She Fell Toward His Feet

The text is, “Ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ· κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός”.

“Ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “now”.

“Μαριὰμ”:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Mary”.

“ὡς”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“ἦλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἰδοῦσα”:  aorist, active, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “seeing”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἔπεσεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “she fell”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “toward” or “to”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“λέγουσα”:  present, active, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ἦς”:  second person, singular, imperfect, indicative verb meaning “you had been”.

“ὧδε”:  adverb of place meaning “here”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἄν”:  particle meaning “ever”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ἀπέθανεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “had died”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀδελφός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “brother”.

The meaning of this verse is,

Now when Mary came where Jesus was, seeing him she fell toward his feet, saying, “Lord, if you had been here, not ever my brother had died.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας (John 11:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation