ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν (John 9:4)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  We Must Work the Works of the One Having Sent Me While it is Day

The text is, “ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι”.

“ἡμᾶς”:  first person, personal, plural, accusative pronoun meaning “we”.

“δεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “must”.

“ἐργάζεσθαι”:  present, middle, infinitive verb meaning “to work”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“ἔργα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “works”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“πέμψαντός”:  aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “one having sent”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ἕως”:  subordinating temporal conjunction meaning “while”.

“ἡμέρα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “day”.

“ἐστίν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “is coming”.

“νὺξ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “night”.

“ὅτε”:  subordinating temporal conjunction meaning “when”.

“οὐδεὶς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “no one”.

“δύναται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “can”.

“ἐργάζεσθαι”:  present, middle, infinitive verb meaning “to work”.

The meaning of this verse is,

We must work the works of the one having sent me; it is coming night, when no one can work.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν (John 9:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation