ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν (John 9:29)

The estimated reading time for this post is 40 seconds

Title:  We Know that God Spoke with Moses

The text is, “ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν ὁ θεός, τοῦτον δὲ οὐκ οἴδαμεν πόθεν ἐστίν”.

“ἡμεῖς”:  first person, personal, plural, nominative pronoun meaning “we”.

“οἴδαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “know”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“Μωϋσεῖ”:  masculine, singular, dative, proper noun meaning “Moses”.

“λελάληκεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “spoke”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “God”.

“τοῦτον”:  masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this one”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“οἴδαμεν”:  first person, plural, perfect, active, indicative verb meaning “we do know”.

“πόθεν”:  interrogative particle meaning “from where”.

“ἐστίν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

The meaning of this verse is,

We know that God spoke with Moses, but we do not know from where this one is.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωϋσεῖ λελάληκεν (John 9:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation