ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς (John 14:28)

The estimated reading time for this post is 101 seconds

Title:  Because You Heard I Said to You, “I Depart and Come to You”

The text is, “ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς εἰ ἠγαπᾶτέ με ἐχάρητε ἂν ὅτι πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν”.

ἠκούσατε -> second person, plural, aorist, active, indicative verb -> you heard

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> because

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ὑπάγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I depart

καὶ ->coordinating conjunction -> and

ἔρχομαι -> first person, singular, present, middle, indicative verb -> come

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

ἠγαπᾶτέ -> second person, plural, imperfect, active, indicative verb -> you delighted in

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ἐχάρητε -> second person, plural, aorist, passive, indicative verb -> you were joyful

ἂν -> particle -> ever

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> seeing that

πορεύομαι -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I go

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> for

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατὴρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

μείζων -> masculine, singular, nominative, comparative adjective -> greater

μού -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> of me | than me | me

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

Because you heard I said to you, “I depart and come to you.  If you delighted in me, you were ever joyful that I go to the Father, for the Father is greater than me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· ὑπάγω καὶ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς (John 14:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation