ἔφη ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳεὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου (John 1:23)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  I Said, “A Voice Crying in the Wilderness, Make Straight the Way of the Lord”.

The text is, “ἔφη ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳεὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης”.

ἔφη -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> said

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

φωνὴ -> singular, feminine, nominative noun -> a voice

βοῶντος -> present, active, participial, masculine, singular, genitive verb -> crying

ἐν -> preposition taking the dative for its object word and -> in

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the

ἐρήμῳ -> feminine, singular, dative adjective -> wilderness

εὐθύνατε -> second person, plural, aorist, active, imperative verb -> make straight

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

ὁδὸν -> feminine, singular, accusative noun -> way

κυρίου -> masculine, singular, genitive noun -> of the Lord

καθὼς -> comparative, subordinating conjunction -> just as

εἶπεν -> third person, singular, aorist, indicative verb -> said

Ἠσαΐας -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Isaiah

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

προφήτης -> masculine, singular, nominative noun -> prophet

The meaning of this verse is,

I said, “A voice crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, just as Isaiah the prophet said.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔφη ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳεὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου (John 1:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation