ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου (John 20:4)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  Now the Two Ran Together and the Other Disciple Ran Quickly Ahead of Peter

The text is, “ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον”.

ἔτρεχον -> third person, plural, imperfect, active, indicative verb -> ran

δὲ -> coordinating inferential conjunction -> now

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

 δύο -> masculine, plural, nominative, cardinal adjective -> two

ὁμοῦ -> adverb of place -> together

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἄλλο -> masculine, singular, nominative, demonstrative adjective -> other

μαθητὴς -> masculine, singular, nominative noun -> disciple

προέδραμεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> ran ahead

τάχιον -> comparative adverb -> quickly

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Πέτρου -> masculine, singular, genitive, proper noun -> of Peter

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἦλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> came

πρῶτος -> masculine, singular, nominative, ordinal adjective -> first

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

μνημεῖον -> neuter, singular, accusative noun -> tomb

The meaning of this verse is,

Now the two ran together and the other disciple ran quickly ahead of Peter, and came first to the tomb.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου (John 20:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation