Ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα (John 5:2)

The estimated reading time for this post is 85 seconds

Title:  Now there is in Jerusalem a Pool by the Sheep Gate

Ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθζαθὰ πέντε στοὰς ἔχουσα

Ἔστιν:  third person, singular, present, indicative verb -> is

δὲ:  coordinating conjunction -> now

ἐν:  preposition taking the dative for its object word -> in

τοῖς:  neuter, plural, dative article -> the **NRIEH

Ἱεροσολύμοις:  neuter, plural, dative, proper noun -> Jerusalem

ἐπὶ:  preposition taking the dative for its object word -> at

τῇ:  feminine, singular, dative article -> the

προβατικῇ:  feminine, singular, dative noun -> Sheep’s Gate

κολυμβήθρα:  feminine, singular, nominative noun -> a pool

ἡ:  feminine, singular, nominative article -> which

ἐπιλεγομένη:  present, passive, participial, feminine, singular, nominative verb -> is called

Ἑβραϊστὶ:  proper adverb -> in the Hebrew language

Βηθζαθὰ:  feminine, singular, nominative, proper noun -> Bethesda

πέντε:  feminine, plural, accusative, cardinal adjective -> five

στοὰς:  feminine, plural, accusative noun -> colonnades or porches

ἔχουσα:  present, active, participial, feminine, singular, nominative verb -> having

The meaning of this verse is,

Now, there is in Jerusalem at the Sheep’s Gate a pool, called in the Hebrew language Bethesda, having five colonnades.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. Another example is the use of “doubled negatives” or “negations” in Greek, which are not translated except in the correct English usage.  The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα (John 5:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation