Ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα (John 5:2)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  Now there is in Jerusalem a Pool by the Sheep Gate

Ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθζαθὰ πέντε στοὰς ἔχουσα

“Ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τοῖς”:  neuter, plural, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἱεροσολύμοις”:  neuter, plural, dative, proper noun meaning “Jerusalem”.

“ἐπὶ”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “at”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“προβατικῇ”:  feminine, singular, dative noun meaning “Sheep’s Gate”.

“κολυμβήθρα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “a pool”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “which”.

“ἐπιλεγομένη”:  present, passive, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “is called”.

“Ἑβραϊστὶ”:  proper adverb meaning “in the Hebrew language”.

“Βηθζαθὰ”:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Bethesda”.

“πέντε”:  feminine, plural, accusative, cardinal adjective meaning “five”.

“στοὰς”:  feminine, plural, accusative noun meaning “colonnades” or “porches”.

“ἔχουσα”:  present, active, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “having”.

The meaning of this verse is,

Now, there is in Jerusalem at the Sheep’s Gate a pool, called in the Hebrew language Bethesda, having five colonnades.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔστιν δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα (John 5:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation