ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις (John 6:45)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  It is Written in the Prophets

The text is, “ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ θεοῦ· πᾶς ὁ ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρὸς ἐμέ”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“γεγραμμένον”:  perfect, middle, participial, neuter, singular, nominative verb meaning “it has been being written”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in” or “by”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “the”.

“προφήταις”:  masculine, plural, dative noun meaning “prophets”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔσονται”:  third person, plural, future, indicative verb meaning “will be”.

“πάντες”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “all”.

“διδακτοὶ”:  masculine, plural, nominative, verbal adjective meaning “taught”.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God” or “by God”.

“πᾶς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “all”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀκούσας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “hearing”.

“παρὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“πατρὸς”:  masculine, singular, genitive noun meaning “Father”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“μαθὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “learning”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “come”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“ἐμέ”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”

The meaning of this verse is,

It has been being written in the prophets, “And all will be taught by God.”  The hearing from the Father and the learning will come to me.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις (John 6:45) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation