ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ (John 12:22)

The estimated reading time for this post is 100 seconds

Title -> Philip Went and Told Andrew, and Andrew and Philip Went and Told Jesus

The text is, ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ

ἔρχεται: third person, singular, present, middle, indicative verb -> goes CER* “went”

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> theNRIEH**

Φίλιππος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Philip

καὶ -> coordinating conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> tells CER “told”

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Ἀνδρέᾳ -> masculine, singular, dative noun -> Andrew

ἔρχεται -> third person, singular, present, active, indicative verb -> go CER “went”

Ἀνδρέας -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Andrew

καὶ -> coordinating conjunction -> and

Φίλιππος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Philip

καὶ -> coordinating conjunction -> and

λέγουσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb -> tell CER “told”

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Ἰησοῦ -> masculine, singular, dative, proper noun -> Jesus

The meaning of this verse is,

Philip went and told Andrew, and Andrew and Philip went and told Jesus.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “ἔρχεται” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔρχεται ὁ Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, ἔρχεται Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ (John 12:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation