Ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον (John 13:6)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  Therefore He Comes to Simon Peter

The text is, “Ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον λέγει αὐτῷ κύριε σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας”.

“Ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “he comes”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“Σίμωνα”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Simon”.

“Πέτρον”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Peter”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“σύ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“νίπτεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “do wash”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

The meaning of this verse is,

Therefore he comes to Simon Peter.  He says to him, “Lord, do you wash my feet?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον (John 13:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation