ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν (John 11:7)

The estimated reading time for this post is 35 seconds

Title:  Then After This He Said to the Disciples, We Should Go to Judea Again

The text is, “ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν”.

“ἔπειτα”:  adverb meaning “then”.

“μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“λέγει”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he said”.

“τοῖς”:  masculine, plural, dative article meaning “to the”.

“μαθηταῖς”:  masculine, plural, dative noun meaning “disciples”.

“ἄγωμεν”:  first person, plural, present, active, subjunctive verb meaning “we should go”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰουδαίαν”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Judea”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς· ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν (John 11:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation