ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ (John 9:16)

The estimated reading time for this post is 90 seconds

Title:  Some of the Pharisees Therefore Were Saying, “This One is Not from God”

The text is, “ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ ὁ ἄνθρωπος, ὅτι τὸ σάββατον οὐ τηρεῖ. ἄλλοι [δὲ] ἔλεγον· πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν; καὶ σχίσμα ἦν ἐν αὐτοῖς”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“Φαρισαίων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “Pharisees”.

“τινές”:  masculine, plural, nominative, indefinite pronoun meaning “some”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“παρὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “God”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “man”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “for”.

 

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“σάββατον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “sabbath”.

“οὐ: negative particle meaning “not”.

“τηρεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he does keep”.

“ἄλλοι”:  masculine, plural, nominative, demonstrative adjective meaning “others”.

“̀δε”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“δύναται”:  third person, singular, present, passive, indicative verb meaning “is he able”.

“ἄνθρωπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a man”.

“ἁμαρτωλὸς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “sinful”.

“τοιαῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “such”.

“σημεῖα”:  neuter, plural, accusative noun meaning “signs”.

“ποιεῖν”:  present, active, infinitive verb meaning “to do”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“σχίσμα”:  neuter, singular, nominative noun meaning “division” or “schism”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “among” or “in”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “them.”

The meaning of this verse is,

Some of the pharisees therefore were saying, this man is not from God, for the sabbath he does not keep, but others were saying, “How is he able, a sinful man, to do such signs?”, and division was among them.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινές· οὐκ ἔστιν οὗτος παρὰ θεοῦ (John 9:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation