ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων μὴ γράφε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων (John 19:21)

The estimated reading time for this post is 83 seconds

Title:  So the High Priests of the Jews told Pilate, “You Do Not Write ‘The King of the Jews'”.

The text is, “ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων μὴ γράφε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ἀλλ’ ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν βασιλεύς εἰμι τῶν Ἰουδαίων”.

ἔλεγον -> third person, plural, aorist, active,indicative verb -> told

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

Πιλάτῳ -> masculine, singular, dative, proper noun -> Pilate

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

ἀρχιερεῖς -> masculine, plural, nominative noun -> high priests

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> Jews

μὴ -> negative particle -> not

γράφε -> second person, singular, present, active, imperative verb -> you do write

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

βασιλεὺς -> masculine, singular, nominative noun -> king

τῶν -> masculine, singular, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Jews

ἀλλ -> coordinating adversative conjunction -> but

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> rather

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this one

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

βασιλεύς -> masculine, singular, nominative noun -> king

εἰμι -> first person, singular, present, indicative verb -> I am

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> Jews

The meaning of this verse is,

So the high priests of the Jews told Pilate, ” You do not write, ‘The King of the Jews’, but rather, ‘This one said I am King of the Jews’.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον οὖν τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων μὴ γράφε ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων (John 19:21) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation