ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ (John 5:10)

The estimated reading time for this post is 50 seconds

Title:  Therefore the Jews Said to the One Healed

The text is, “ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν κράβαττόν σου

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “said”.

“οὖν”:  coordinating conjunction meaning “so” or “therefore”.

“οἱ”: masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“τεθεραπευμένῳ”:  perfect, middle, participial, masculine, singular, dative verb meaning “to one healed”.

“σάββατόν”:  neuter, singular, nominative noun meaning “sabbath”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔξεστίν”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “it is lawful”.

“σοι”:  second person, personal, singular, dative pronoun meaning “for you”.

“ἆραι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to take up”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κράβαττόν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “bed”.

“σου”: second person, personal, singular, dative pronoun meaning “your”.

The meaning of this verse is,

So the Jews said to the one healed, “It is the sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ (John 5:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation