ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν (John 11:36)

The estimated reading time for this post is 27 seconds

Title:  Therefore the Jews Were Saying, “Look!  How Greatly He Was Loving Him”

The text is, “ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were saying”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“ἴδε”:  interjection meaning “look”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how greatly”.

“ἐφίλει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “he was loving”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

Therefore the Jews were saying, “Look!  How greatly he was loving him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν (John 11:36) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation