ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν κύριον (John 20:25)

The estimated reading time for this post is 191 seconds

Title:  So the Other Disciples Told Him They Had Seen the Lord

The text is, “ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω”.

ἔλεγον -> third person, plural, imperfect, active, indicative verb -> told

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

ἄλλοι -> masculine, plural, nominative, demonstrative adjective -> other

μαθηταί -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

ἑωράκαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> they had seen

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

κύριον -> masculine, singular, accusative noun -> Lord

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH*

δὲ -> coordinating conjunction -> but

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he said

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> unless

μὴ -> negative particle -> no | not NRIEH

ἴδω -> first person, singular, present, active, subjunctive verb -> I should see

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ταῖς -> feminine, plural, dative article -> the NRIEH

χερσὶν -> feminine, plural, dative noun -> hands

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

τύπον -> masculine, singular, accusative noun -> mark

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

ἥλων -> masculine, plural, genitive noun -> nails

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

βάλω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> I should place

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

δάκτυλόν -> masculine, singular, accusative noun -> finger

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> Into

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

τύπον -> masculine, singular, accusative noun -> mark

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

ἥλων -> masculine, plural, genitive noun -> nails

καὶ ->  coordinating additive conjunction -> and

βάλω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> I should place

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

χεῖρα -> feminine, singular, accusative noun -> finger

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

πλευρὰν -> feminine, singular, accusative noun -> side

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

οὐ -> negative particle ->never | not NRIEH

μὴ -> negative particle -> not

πιστεύσω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> I should believe

The meaning of this verse is,

So the other disciples told him they had seen the Lord, but he said to them, “Unless I should see in his hands the mark of the nails, and I should place my finger into the mark of the nails, and I should place my finger into his side, I should not believe.”

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν κύριον (John 20:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation