Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους (John 8:31)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  So Jesus was Saying to the Jewish Believing Him

The text is, “Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε “.

“Ἔλεγεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was saying”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“πεπιστευκότας”:  present, active, participial, masculine, plural, accusative noun meaning “believing”.

“αὐτῷ”: third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“Ἰουδαίους”:  masculine, plural, accusative, proper adjective meaning “Jewish” or “Jews”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“μείνητε”:  second person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “should remain” or “should abide”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“λόγῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “word”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐμῷ”:  masculine, singular, dative, possessive adjective meaning “my”.

“ἀληθῶς”:  adverb meaning “truly”, “really”, or “certainly”.

“μαθηταί”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples” or “students”.

“μού”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ἐστε”:  second person, personal, plural, present, indicative verb meaning “you are”.

The meaning of this verse is,

So Jesus was saying to the Jewish believing him, “If you should abide in my word, you are certainly my disciples.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔλεγεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους (John 8:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation