ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων (John 39:40)

The estimated reading time for this post is 73 seconds

Title:  So They Took the Body of Jesus and Bound it in Cloths with the Spices

The text is, “ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων καθὼς ἔθος ἐστὶν τοῖς Ἰουδαίοις ἐνταφιάζειν”.

ἔλαβον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they took

οὖν =-> coordinating inferential conjunction -> so

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

σῶμα -> neuter, singular, accusative article -> body

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Ἰησοῦ => masculine, singular, genitive, proper noun -> of Jesus

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἔδησαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> bound

αὐτὸ -> third person, personal, neuter, singular, accusative pronoun -> it

ὀθονίοις -> neuter, plural, dative noun -> in cloths

μετὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> with

τῶν -> neuter, plural, genitive article -> the

ἀρωμάτων -> neuter, plural, genitive noun -> spices

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> as

ἔθος -> neuter, singular, nominative noun -> custom

ἐστὶν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

τοῖς -> masculine, plural, dative article -> the

Ἰουδαίοις -> masculine, plural, dative, proper noun -> Jews

ἐνταφιάζειν -> present, active, infinitive verb -> to prepare for burying

The meaning of this verse is,

So they took the body of Jesus and bound it in cloths with the spices, as is the custom of the Jews to prepare for burying.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις μετὰ τῶν ἀρωμάτων (John 39:40) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation