ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (John 19:19)

The estimated reading time for this post is 77 seconds

Title:  And Pilate Also Wrote a Notice and Placed it Over the Cross

The text is, “ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦν δὲ γεγραμμένον
Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων”.

ἔγραψεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> wrote

δὲ -> coordinating additive conjunction -> and

καὶ -> adverb -> also

τίτλον -> masculine, singular, accusative noun -> a notice

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἔθηκεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> placed it

ἐπὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> over | upon | to

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

σταυροῦ -> masculine, singular, genitive noun -> cross

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

δὲ -> coordinating conjunction -> now

γεγραμμένον -> perfect, passive, participial, neuter, singular, nominative verb -> having been  written

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

ὁ  -> masculine, singular, nominative article -> the

Ναζωραῖος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Nazarene

ὁ  -> masculine, singular, nominative article -> the

βασιλεὺς -> masculine, singular, nominative noun -> king

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> Jews

The meaning  of this verse is,

And Pilate also wrote a notice and placed it over the cross.  Now it was having been written, “Jesus the Nazarene, the king of the Jews”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (John 19:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation