Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν (John 12:9)

The estimated reading time for this post is 83 seconds

Title:  Therefore the Large Crowd of Jews Knew That He Is There

The text is, “Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν”.

“Ἔγνω”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “knew”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ὄχλος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “crowd”.

“πολὺς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “large”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰουδαίων”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “of Jews”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἦλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “came”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦν”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Jesus”.

“μόνον”:  adverb meaning “only” or “alone”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “also”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Λάζαρον”:  masculine, singular, accusative, proper noun meaning “Lazarus”.

“ἴδωσιν”:  third person, plural, aorist, active, subjunctive verb meaning “they might see”.

“ὃν”:  masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “whom”.

“ἤγειρεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he raised”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“νεκρῶν”:  masculine, plural, genitive adjective meaning “the dead”.

The meaning of this verse is,

Therefore the large crowd of Jews knew that he is there, and not only because of Jesus but also so that they might see Lazarus, whom he raised from the dead.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἔγνω οὖν ὁ ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν (John 12:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation