ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας (I John 1:9)

The estimated reading time for this post is 76 seconds

Title:  If We Should Confess the Sins He is Faithful and Righteous to Forgive Us the Sins

The text is, “ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας”.

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

ὁμολογῶμεν -> first person, plural, present, active, subjunctive verb -> we should confess

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> the INRIEH

ἁμαρτίας -> feminine, plural, accusative noun -> sins

ἡμῶν -> first person, personal, plural, genitive pronoun -> our

πιστός -> masculine, singular, nominative, verbal adjective -> trustworthy | reliable | faithful

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> he is

καὶ -> coordinating conjunction -> and

δίκαιος -> masculine, singular, nominative adjective -> just | righteous

ἵνα -> subordinating conjunction -> to

ἀφῇ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> forgive

ἡμῖν -> first person, personal, plural, accusative pronoun -> us

τὰς -> feminine, plural, accusative article -> the

ἁμαρτίας -> feminine, plural, accusative noun -> sins

καὶ -> coordinating conjunction -> and

καθαρίσῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> cleanse | purify

ἡμᾶς -> first person, personal, plural, accusative pronoun -> us

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

πάσης -> feminine, singular, genitive adjective -> all | every

ἀδικίας -> feminine, singular, genitive noun -> iniquity | unrighteousness | wrong

The meaning of this verse is,

If we should confess the sins, he is faithful and righteous to forgive us the sins and cleanse us of every unrighteousness.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας (I John 1:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation