ἐὰν ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων (I John 1:7)

The estimated reading time for this post is 103 seconds

Title:  I We Should Walk in the Light as He is In the Light, We Have Fellowship With One Another

The text is, “ἐὰν ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας”.

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the

φωτὶ -> neuter, singular, dative noun -> light

περιπατῶμεν -> first person, plural, present, active, subjunctive verb -> we should walk

ὡς -> subordinating conjunction -> as

αὐτός -> third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun -> he

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ  -> neuter, singular, dative article -> the

φωτί -> neuter, singular, dative noun -> light

κοινωνίαν -> feminine, singular, accusative noun -> fellowship

ἔχομεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> we have

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

ἀλλήλων -> masculine, plural, genitive, reciprocal pronoun -> one another

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

αἷμα -> neuter, singular, nominative noun -> blood

Ἰησοῦ -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Jesus

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

υἱοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> son

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

καθαρίζει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> cleanses | purifies

ἡμᾶς -> first person, personal, plural,  accusative pronoun -> us

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> from | of

πάσης -> feminine, singular, genitive adjective -> all | every

ἁμαρτίας -> feminine, singular, genitive noun -> sin

The meaning of this verse is,

If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son purifies us of all sin.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων (I John 1:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation