Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ (John 5:31)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

Title:  If I Should Bear Witness About Myself

The text is, “Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής”.

“Ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“μαρτυρῶ”: first person, singular, present, active, subjunctive verb meaning “should bear witness”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“ἐμαυτοῦ”:  first person, masculine, singular, genitive, reflexive pronoun meaning “myself”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαρτυρία”:  feminine, singular, nominative noun meaning “testimony”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“οὐκ”  negative particle meaning “not”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἀληθής”:  feminine, singular, nominative adjective meaning “true”.

The meaning of this verse is,

If I should bear witness about myself, my testimony is not true.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ (John 5:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation