ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε (John 15:7)

The estimated reading time for this post is 75 seconds

Title:  If You Should Remain in Me and My Words Should Remain in, You You Ask Whatever You Should Wish

The text is, “ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν”.

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> if

μείνητε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> you should remain

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοὶ -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τὰ -> neuter, plural, nominative article -> the NRIEH

ῥήματά -> neuter, plural, nominative noun -> words

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

μείνῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should remain

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whatever

ἐὰν -> untranslated particle

θέλητε -> second person, plural, present, active, subjunctive verb -> you should wish

αἰτήσασθε -> second person, plural, aorist, middle, imperative verb -> you ask

καὶ -> coordinating conjunction -> and

γενήσεται -> third person, singular, future, middle, indicative verb -> it will be done

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> for you

The meaning of this verse is,

If you should remain in me, and my words should remain in you, you ask whatever you should wish, and it will be done for you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε (John 15:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation